Stadgar

§ 1 Föreningen
Musikföreningens namn är Riffet
Musikföreningen Riffet är en ideell förening
Musikföreningen är religiöst och politiskt obunden

§ 2 Säte
Musikföreningens säte är i Trelleborg

§ 3 Ändamål
Musikföreningens syfte är att främja och utveckla musiklivet i Trelleborg

§ 4 Styrelseformer
Musikföreningens organ är årsmötet ,styrelse och valberedning

§ 5 Medlemskap
Medlem har rösträtt vid ordinarie och extra årsmöte samt är valbar till av årsmötet beslutande organ. Medlem kan uteslutas av styrelse och årsmöte om denne;

    1. Uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar eller
    2. Motarbetar föreningens ändamål eller verksamhet. Meddelanden härom skall ske skriftligen från styrelsen.

§ 6 Årsmötet
Årsmötet är musikföreningen Riffet`s högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen i november månad. Extra årsmöte skall hållas då:

    1. styrelsen finner det så påkallat
    2. när minst ¼ av medlemmar så begär

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan årsmötet.

Röstning sker öppet, men vid votering kan sluten röstning ske om någon så begär, vid röstning gäller enkel majoritet, vid lika röstetal avgör mötesordförande sakfråga och lotten vid val. I beslut om ansvarsfrihet får avgående styrelse inte delta. Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara röstberättigade tillhanda minst tre veckor före och ska innehålla förslag till:
a dagordning
b verksamhetsberättelse
c ekonomisk berättelse
d ev stadgeändring
Kallelse till extra årsmöte skall vara röstberättigad tillhanda minst två veckor i förväg. Mötet får endast fatta beslut i ärenden som framgår av kallelsen.

Ordinarie årsmöte skall behandla följande ärenden:
1a  val av mötesordf
b mötessekr
c två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans justerar protokollet
med mötesordföranden

2 mötets godkännande
a kallelse
b dagordning
c röstlängd
3 styrelsens verksamhetsberättelse
4 styrelsens ekonomiska redogörelse
5 revisorernas berättelse
6 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7 styrelsens förslag om
a verksamhetsplan
b budget
8 stadgeändring
9 val av
a styrelseordförande
b sekreterare
c kassör
d ordinarie ledamöter
e suppleanter
10 val av
a revisor
b auktoriserad revisor
11 val av valberedning
12 behandling av motioner
13 övrigt
14 mötets avslutande

§ 7 Styrelsen
Styrelsen är föreningen Riffet `s högsta beslutande organ mellan årsmöten.
Styrelsen består av ordförande, sekreterare , kassör och 5 ledamöter samt
suppleanter.
Styrelsens mandatperiod är på två år. Vid ordinarie årsmöte väljs hälften av styrelse-
ledamöterna.

Styrelsen är beslutsmässig vid styrelsemöte då minst hälften av ledamöterna är närvarande och dit alla ledamöter är kallade. Kallelsen skall vara samtliga styrelseledamöter tillhanda minst 3 dagar i förväg. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Föreningen Riffet firmatecknas av ordf och kassör var för sig.

§ 8 Upplösning

Föreningen Riffet kan upplösas genom beslut av två på följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum, varav minst ett skall vara ordinarie. Vid det senare årsmötet måste

beslut fattas med minst 3/4majoritet av närvarande röstberättigade.
Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla liknande verksamhet.

§ 9 Stadgeändring

Föreningen Riffet´s stadgar kan ändras genom beslut av två på varandra följande årsmöten
Med minst sex månaders mellanrum , varav ett måste vara ordinarie årsmöte.
För beslut gäller 2/3 majoritet av närvarande medlemmar.

§ 10 Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter och väljs på ett år
Valberedningen skall föreslå valbara personer till styrelse, revision och stadgekommitté